Maximo

Požadavky na službu údržby

Každý pracovník podniku se může přihlásit do systému a pomocí obrazovky, která obsahuje základní informace potřebné pro nahlášení problému, může vložit požadavek na službu údržby. 

Obrázek 1 Obrazovka Vytvořit požadavek na službu 

Požadavek pak odešle a pomocí nastavení workflow se požadavek dostane cíleně buď do helpdesku nebo přímo ke konkrétnímu pracovníkovi údržby nebo skupině údržbářů. 

Sledování pracovních příkazů

Základem systému správy majetku MAXIMO jsou pracovní příkazy, které se vydávají na konkrétní práci údržby, která je vykonávána vlastními pracovníky nebo dodavateli. 

Pracovní příkaz může vzniknout na základě hlášení pracovníka jiného útvaru nebo oddělení o vzniklé závadě a to tak, že tento pracovník má přímo přístup do MAXIMA pomocí tzv. samoobslužné aplikace, která mu umožní vytvořit požadavek na službu nebo na základě telefonického hlášení pracovníka vloží pověřený pracovník údržby tyto údaje do systému sám. Další možností je, že pracovník jiného útvaru nahlásí poruchu nebo požadavek na službu údržby strukturovaným e-mailem a systém sám vytvoří záznam o požadavku. Pracovní příkaz může rovněž vzniknout jako součást plánu preventivní údržby nebo jako reakce na reálný stav udržovaného zařízení určený pomocí měření provozních parametrů. 

Všechny požadavky se soustřeďují v zásobníku práce a z něj pak údržba vybírá podle různých kritérií požadavky, které buď vyřizuje přímo, nebo z nich vytváří pracovní příkazy. 

Účelem pracovního příkazu je zachytit veškeré informace o údržbě na daném zařízení (viz obr.2).  

Obrázek 2 Obrazovka Pracovní příkaz modulu Pracovní příkazy 

Pracovní příkaz stanoví: 

Základní informace: 

 1. o jakou práci se jedná,  
 2. na jakém majetku nebo zařízení (případně dílně nebo středisku) bude prováděna, u daného majetku pak automaticky přiřadí prioritu podle jeho důležitosti pro výrobu, zobrazí datum záruky a informaci, zda je uzavřena na údržbu majetku servisní smlouva 
 1. určí konkrétní pracovníky nebo profese (nebo externího dodavatele), kteří budou práci provádět 
 2. náhradní díly a materiál, externí služby, případně speciální nářadí, které pro údržbářský úkon bude potřeba 
 3. odpovědnost za prováděnou práci (mistr, předák, externí dodavatel) 

Informace pro technickou a ekonomickou přípravu údržby a plánování: 

 1. příslušný pracovní postup – pracovní postup je technologický postup opravy, rozčleněný podle jednotlivých pracovních kroků, které mohou být časově ohodnoceny. Pracovní postup může obsahovat seznam pracovníků nebo profesí, kteří běžně tuto práci vykonávají s ohodnocením délky práce a tomu odpovídajícím mzdovým nákladům. Dále může obsahovat seznam materiálů a náhradních dílů, které je pro tuto práci třeba připravit, rovněž s vyjádřením materiálových nákladů. Rovněž je možno připojit seznam služeb externích dodavatelů. A konečně je možno připojit seznam potřebného speciálního nářadí pro údržbu, které bude pro práci potřeba a rovněž jeho použití ohodnotit nákladově. Vznikne tak plán technologického postupu opravy a plán čerpání nákladů na opravu. Pracovní postup přiřazený k pracovnímu příkazu se stává pracovním plánem a je možno jej měnit podle okamžitých potřeb (přidat nebo ubrat pracovníky, materiál, náhradní díly a speciální nářadí). K pracovnímu postupu je možno připojit plán bezpečnosti práce. 
 1. trvání práce, její předpokládaný, plánovaný a skutečný začátek a konec 
 2. údaje pro Plánovač Maxima (jako volitelný plánovací nástroj) o tom, zda je možno práci provést po částech nebo najednou a zda je pro práci potřeba zařízení odstavit z provozu 
 3. údaje o tom, zda jde v případě rozsáhlé údržbářské práce o hlavní příkaz nebo podpříkazy, které jsou z něj vystavovány na dílčí práce. 

Ekonomické informace: 

 1. vazbu na účetnictví organizace – číslo účtu, na které budou celkové náklady tohoto údržbářského zásahu účtovány. Číslo může být nastaveno automaticky podle druhu prováděné práce a podle majetku, na kterém je údržba prováděna. 
 1. vazba na účetnictví u jednotlivých dílčích nákladů (mzdových, materiálových a ostatních) se provádí automaticky při vkládání pracovníků, materiálů, služeb a nářadí, kde je uváděn debetní a kreditní účet, týkající se operace 
 2. pracovní příkaz přehledně zobrazí porovnání plánovaných nákladů na údržbu (které jsou převzaty z pracovního postupu) se skutečnými náklady, které vznikají spotřebou práce, materiálu nebo poskytnutím služby. Náklady je možno porovnávat jak v dílčím členění, tak celkově.  

Životní cyklus příkazu: 

Po vystavení pracovního příkazu je příkaz zařazen do zásobníku práce údržby se stavem Čeká na schválení. Aby mohl být zařazen do plánování, musí být pracovní příkaz schválen příslušným pracovníkem, přičemž schvalování může být několikastupňové. Schválením je pracovní příkaz připraven k vydání a k provedení práce. Je-li k pracovnímu příkazu připojen pracovní plán, a na tomto plánu jsou uvedeny materiály a díly potřebné k provedení práce, pak v okamžiku schválení může být potřebný počet dílů na skladě zablokován pro daný pracovní příkaz. 

Při vytištění pracovního příkazu (začátek rozpracování) systém automaticky kontroluje, zda je pro provedení pracovního příkazu na skladě dostatek materiálu a náhradních dílů. 

Po vydání a vytištění pracovního příkazu sleduje systém, jak na tuto práci nabíhají materiálové, mzdové a další náklady, automaticky snižuje stav skladu o spotřebované náhradní díly a materiál, přičemž kalkuluje materiálové náklady, eviduje normální a přesčasové hodiny pracovníků, přiřazených na danou práci a počítá jejich mzdové náklady, eviduje externí materiálové a mzdové náklady eventuálně další náklady vyfakturované jako služby. U každé uvedené nákladové položky zajišťuje okamžitě vazbu na účetnictví uvedením debetního a kreditního účtu pro provedenou transakci. 

Jakmile je pracovník odpovědný za pracovní příkaz s prací hotov, může pracovní příkaz ukončit. Následuje kontrola provedené práce, buď nadřízeným, tj. vedoucím údržby nebo pracovníkem provozu (eventuálně správcem nebo uživatelem majetku), který práci přebírá. Pouze tento pracovník má pak oprávnění příkaz uzavřít – to znamená, že se příkaz stává historickým záznamem a není možné v něm již měnit žádné údaje. Po uzavření příkazu se náklady vynaložené na opravu přenášejí do záznamu majetku, na kterém byla práce prováděna. Stejně tak jsou k záznamu majetku přiřazeny i další údaje o provedené opravě, včetně údajů o prostojích a kódech poruch. 

Systém umožňuje, aby jednotlivé úkony: vystavení, schvalování, vydání, doplňování, ukončení a uzavření pracovního příkazu prováděly na základě hesla pouze oprávněné osoby. Jejich rozhodnutí jsou systémem evidována, je možno vyvolat přehled této evidence a zjistit zcela adresně kdo a kdy o čem rozhodl a kdo kdy jaký úkon provedl. 

Pro účely hlášení o provedeném zásahu údržby slouží Rychlé hlášení (viz obr.3) 

Obrázek 3 Obrazovka Rychlé hlášení modulu Pracovní příkazy 

Sledování využití majetku: 

Při vystavení pracovního příkazu je možno označit, zda je majetek pro poruchu odstaven, eventuálně při vydání pracovního příkazu, pokud práce vyžaduje odstavení majetku, je možno změnit stav majetku z V PROVOZU na MIMO PROVOZ. Systém umožňuje propojit záznam každého majetku s provozním kalendářem, který uvádí plán provozních hodin pro daný majetek a eviduje plánované odstávky. V pracovním příkazu je pak možno pomocí hlášení o prostoji vystavit začátek a konec prostoje, jeho druh a důvod. Systém automaticky vypočte podle připojeného kalendáře počet hodin prostoje a uloží všechny tyto údaje do záznamu majetku. 

Evidence poruch: 

Pro každý majetek je možno v MAXIMU vytvořit hierarchii kódů poruch, která umožňuje přesně stanovit, jaká závada na majetku vznikla a jak byla odstraněna. Při ukončení pracovního příkazu pracovník údržby velmi jednoduchým způsobem přiřadí kódy poruch k záznamu pracovního příkazu (např. v členění PROBLÉM, PŘÍČINA, NÁPRAVA). Kódy poruch pak slouží k technickým analýzám příčin poruch, vytváření trendových křivek a přípravě nápravných opatření. 

Plánování údržby, operativní řízení a preventivní údržba

Zásobník práce údržby, který vzniká vystavením různých typů pracovních příkazů je možno v MAXIMU plánovat několika různými způsoby. 

Základní způsob vychází z toho, že každému pracovnímu příkazu je přiřazena konkrétní priorita pracovního příkazu a priorita majetku nebo lokality, označená číselně. Na základě těchto dvou priorit může MAXIMO vypočíst, podle uživatelem stanoveného algoritmu, výslednou prioritu práce, která umožní roztřídit pracovní příkazy podle naléhavosti. Takto uspořádaným příkazům jsou pak přiřazovány zdroje, tj. pracovníci a materiál potřebný k provedení práce až do vyčerpání kapacitních možností. Plány se sestavují pomocí hlášení (reportů) – uživatelem programovatelných výstupů ze systému, které umožňují vytvořit plánovací algoritmus podle zvyklostí a potřeb podniku. 

Kapacitní plánování je možno provádět v modulu Plánování a sestavování rozvrhu. Modul obsahuje následující grafické aplikace: 

Aplikace Popis 
Grafické plánování Plánovači údržby mohou spravovat a plánovat nadcházející práci. 
Grafické plánování – rozsáhlé projekty Plánovači údržby mohou spravovat a plánovat nadcházející práci ve velkých projektech. 
Grafické přiřazení Supervizoři a dispečeři mohou přiřadit záznamy práce k prostředkům. 
Grafické přiřazení – zařízení pro opravu Plánovači zařízení pro opravu mohou přiřadit záznamy práce k zařízením pro opravu. 
Grafické zobrazení pracovního týdne Plánujte a přiřazujte práce, a spravujte tak v daném okamžiku prostředky na krátké časové období.  
Grafické zobrazení prostředků Spravujte hodiny prostředků v průběhu jednoho týdne nebo jednoho měsíce.  
Grafická správa pracovní čety Supervizoři a dispečeři mohou sestavit pracovní čety za účelem dokončení přiřazení práce. 
Grafický diář Správce diáře Zástupci zákaznického servisu mohou naplánovat schůzky se zákazníky k dokončení práce. 
Správce dat plánovače Validujte data plánu nebo seznamu prací před naplánováním nebo přiřazením prací a zajistěte, že budou dodrženy doporučené postupy pro práci s daty.  
Plánování alternativních prostředků Definujte alternativní dostupnost pro prostředky ve vašich plánech.  
Konfigurace popisů Upravte text popisu pracovních záznamů a prostředků v grafickém zobrazení.  
Konfigurovat předpověď počasí Konfigurovat meteorologické výstrahy Pokud odebíráte web Weather.com, můžete zobrazit údaje o počasí v produktu Maximo Asset Management Scheduler. Supervizoři a dispečeři mohou nakonfigurovat oznámení, která se odešlou technikům a zákazníkům a upozorní je na povětrnostní podmínky, které by mohly ovlivnit práci.  

Obrázek 4 Grafické přiřazení 

Obrázek 4A Grafické zobrazení pracovního týdne 

Systém rovněž umožňuje automatizované plánování preventivních údržbářských zásahů (to znamená cyklické údržby, inspekčních prohlídek, revizí, diagnostických měření atd.) na libovolně zvolené období v modulu Preventivní údržba (viz obr. 5) Plánování je možné na základě časových cyklů (dnů, týdnů, měsíců, roků) nebo provozních jednotek (např. provozních hodin či ujetých kilometrů). Pro každé zařízení nebo jiný majetek je možno zpracovat posloupnost údržbářských zásahů na dané období (např. čtvrtletí, pololetí, rok apod.) a ve spojení s pracovními postupy pak systém vytváří plán údržby na zvolené období spolu s kapacitními výpočty potřeby pracovníků a náhradních dílů, případně nákladů spojených s plánovanou činností. 

Obrázek 5 Obrazovka PÚ a nastavení cyklické údržby 

Evidence majetku

Evidenci majetku, zajišťuje MAXIMO ze dvou pohledů: technického a ekonomického (viz obr. 6). 

Evidence technická:  

Z technického hlediska je pro potřeby údržby nezbytné vytvořit takovou strukturu majetku, která umožňuje snadnou orientaci údržbáře v udržovaném majetku (umístění udržovaného majetku v budovách, budov v podniku, návaznost provozních celků, návaznost na náhradní díly apod.) MAXIMO umožňuje vytvoření hierarchické podnikové struktury zařízení, která je konstruována tak, že podnik jako celek se dělí na jednotlivé závody, budovy, provozy (nebo cechy), dílny, na kterých je udržovaný majetek, která se dále dělí na montážní podskupiny (neomezený počet stupňů) s provázaností na náhradní díly potřebné pro daný majetek. Tato základní struktura je vytvořena z takzvaných provozních lokalit, tj. označení umístění daného stroje v provozu s vyznačením jeho základních charakteristik, které má splňovat z funkčního nebo technického hlediska (např. výkonu). Základní strukturu je možno doplnit o další hierarchie, které zachycují průběh jiných systémů touto základní strukturou, jako např. přívody elektrického proudu, tlakový vzduch, chladicí kapalinu apod. MAXIMO pak umožní, pomocí grafického zobrazení v okně Podrobná struktura, názorný přehled jak základní hierarchie, tak všech ostatních systémů i jejich provázanosti na základní hierarchii. Údržbář má tak nejen možnost velmi jednoduše identifikovat majetek, na kterém bude údržbu provádět, ale má i možnost okamžitě zjistit, které další systémy jsou na majetek napojeny a jak je před údržbou vypojit. 

Takto vytvořená hierarchie však není neměnná. Velmi pružně se dokáže měnit podle organizačních změn nebo při přemístění výrobní linky či stroje z jednoho místa na druhé. Přesuny majetku jsou zachyceny v historii majetku a mohou být okamžitě přehledně zobrazeny. 

Kromě provozních lokalit, které zachycují požadované technické a výkonové parametry majetku, je možno v MAXIMU definovat i další lokality, ve kterých se může majetek nalézat. Jedná se například o opravárenské dílny vlastní či externí, přepravu, likvidaci majetku apod. Tyto lokality pak umožňují přesné odsledování toho, kde se právě v dané době majetek nalézá, eventuálně přiřazení odpovídajících nákladů – například na přepravu, externí opravy apod. 

Obrázek 6  Hlavní obrazovka aplikace Aktiva 

U každé části majetku se evidují všechny základní informace, s ním spojené (výrobní číslo, evidenční číslo, umístění, priorita údržby, výrobce, dodavatel, záruka atd.). Každý majetek, lokalitu nebo skladovou položku je možno zatřídit podle jejich typového označení a vlastností do katalogu majetku, který usnadňuje vyhledávání majetku podle těchto vlastností. 

Zvláštní evidence je vedena pro tzv. výměnný majetek – např. elektromotory, který se opravuje výměnným způsobem, tj. náhradou za funkční kus a porouchaný se pak opravuje na dílně. U těchto majetků je uvedeno tzv. skladové číslo, pod kterým jsou tyto majetky vedeny na skladě. V modulu Sklady je pak možno přesně vyhledat, kde se všechny majetky tohoto stejného skladového označení položky momentálně nacházejí. 

Údaje o stavu stroje je možno zjistit z přehledu hodnot, naměřených na jednotlivých měřicích místech pomocí různých typů diagnostických měření (např. vibrodiagnostiky). Současně tyto údaje slouží jako základ pro prediktivní údržbu a vydávání pracovních příkazů korigujících preventivní údržbu. 

Je-li na majetku měřidlo (nebo více měřidel) ke sledování provozních hodin nebo jiných provozních hodnot, je možno tyto údaje přenášet do MAXIMA buď manuálně, nebo automaticky. Přehled provozních hodin nebo jiných jednotek pak slouží pro plánování preventivních údržbářských zásahů. 

S evidencí majetku je spojena i možnost vytvořit pro každý kus zvláštní hierarchii poruch, obsahující problémy, které mohou na tomto majetku nastat, jejich příčiny a způsob jejich nápravy. Vytvoření hierarchie poruch je velmi důležité pro vyhodnocování poruchovosti majetku. 

Ke každému majetku je možno připojit jeho dokumentaci a to jak zobrazení nebo přímo technický výkres, který je možno prohlížet si na obrazovce nebo vytisknout, tak i písemnou dokumentaci, která může být uložena jako soubor v některém z textových editorů. K jednomu majetku může být přitom připojen libovolný počet výkresů a písemné dokumentace. V případě programů pro technické kreslení nebo konstrukci (CAD), může MAXIMO připojit a prohlížet přímo již hotové výkresy uložené ve formátu těchto programů. Jako dokumentace mohou být rovněž připojeny dokumentární videoklipy, zachycující správné provedení montáže nebo demontáže majetku. K jednotlivým záznamům majetků nebo lokalit mohou být připojeny další potřebné informace, jako jsou webové stránky společností a jiné adresy dostupné na Internetu jako katalogy dodavatelských firem, různé ceníky, technologické postupy apod. 

U každého majetku je rovněž vedena evidence prostojů, která uvádí hodiny prostojů na majetku celkem a datum, od kdy je majetek naposled v provozu nebo v prostoji. Podrobnosti o prostojích jsou uvedeny v historii majetku, která je vytvářena z jednotlivých pracovních příkazů. 

Ke každému záznamu majetku je možno připojit údaje o plánu preventivní údržby na daném majetku a o tom, zda je na daný majetek uzavřena jakákoliv smlouva (kupní, záruční, servisní apod.). 

Pro potřeby organizací, které potřebují evidovat a udržovat tzv. lineární majetek (jako jsou silnice, koleje, rozvody elektřiny, teplovody, parovody apod). je nabízen doplňkový modul Lineární aktiva.  

Ekonomická evidence: 

Z každého pracovního příkazu, vystaveného na opravu daného majetku, se po jeho uzavření přenese součet celkových nákladů na opravu a přičte se k danému majetku. Náklady na údržbu jsou sledovány jednak celkem od instalace majetku, jednak od počátku daného roku (mohou být okamžitě porovnány s limitem oprav na daný majetek). Vzhledem k hierarchickému uspořádání majetku se náklady automaticky přičítají i ke každému vyššímu stupni rozkladu, tj. nabíhají na dílnu, provoz, závod a celý podnik. To umožňuje zjistit k danému datu náklady vynaložené na údržbu u jakéhokoliv útvaru nebo majetku. 

Informace o podrobném členění nákladů na mzdové, materiálové, externí služby a ostatní jsou dostupné v historii majetku. 

U každého kusu majetku je uvedena jeho pořizovací cena, datum instalace a datum vypršení záruky. Kromě toho je možno uvést reprodukční cenu, tedy cenu, za kterou by bylo možno tento majetek pořídit nyní, aby bylo možno porovnat, zda je ekonomičtější majetek dále udržovat nebo uvažovat o jeho náhradě novým. 

Údaje o prostojích ve spojení s finančním ohodnocením časové jednotky výpadku produkce daného majetku umožní na jedné straně ekonomické vyhodnocení ztrát, na druhé pak sledování efektivnosti údržby. 

Zajištění bezpečnosti práce

Velká pozornost je v MAXIMU věnována zajištění bezpečnosti práce. Systém umožňuje pro každý majetek nebo lokalitu vytvořit plán bezpečnosti práce (viz obr. 7), v něm definovat možná rizika a přiřadit k nim bezpečnostní opatření, která slouží k omezení nebo úplnému vyloučení hrozících rizik. Bezpečnostní opatření je možno vázat na postup označení pracoviště nebo majetku bezpečnostní vývěskou, která obsahuje pořadí vypínání a zapínání jednotlivých částí zařízení nebo přívodů energií. Součástí bezpečnostních opatření je definice rizikových materiálů, používaných při opravách. Z rizik, bezpečnostních opatření a postupů označení pracoviště je možno vytvořit plán bezpečnosti práce konkrétní lokality nebo majetku a tento plán připojit k typovému pracovnímu postupu. Při vydání pracovního příkazu s takovýmto postupem je pak automaticky tištěn i plán bezpečnosti práce pro daný majetek, na kterém pracovník potvrdí svým podpisem, že s ním byl seznámen. 

Obrázek 7  Obrazovka Označení vývěskou aplikace Plány bezpečnosti práce 

Nákup a zásoby

MAXIMO umožňuje údržbě vést plnohodnotné skladové hospodářství, přičemž poskytuje údržbářům v souvislosti s vedením skladů další funkce, které jsou pro údržbu potřebné a v běžných ERP systémech nejsou k dispozici. 

MAXIMO sleduje položky na skladě, oznamuje, když stav skladu klesne pod uživatelem stanovené minimum, vytváří objednávky na doplnění potřebných položek na skladě a provádí přejímku dodaných položek. Existují tři způsoby sledování ceny položek: podle poslední ceny, podle průměrné ceny a podle uživatelem definované standardní ceny. MAXIMO rovněž umožňuje sledovat skladové položky podle přihrádek (regálů) a výrobních sérií. Modul Zásoby (viz obr. č. 8) dále nabízí možnost provádět ABC analýzu, která umožňuje roztřídit zásoby na skladě do skupin podle finančního objemu a obrátky položek a stanovit pro ně cyklus inventarizací. 

Systém vede pro každý náhradní díl nebo materiál evidenční kartu, na které jsou uvedeny základní údaje o skladované položce, jejím uložení, bezpečnostní předpisy pro skladování, typ položky a jiné. 

Položky vedené na skladě se člení do tří kategorií: 

 1. Skladované – to jsou položky, které se průběžně spotřebovávají a jejichž zásoba se doplňuje hladinově 
 2. Neskladované – jsou položky, které jsou potřebně jednou za čas a objednávají se jen pro určitou akci (opravu), v přesně stanoveném množství a ke konkrétnímu datu 
 3. Speciálně objednané – jsou položky, které jsou potřeba pouze pro jednorázovou spotřebu a jejichž karta se průběžně nemusí uchovávat 

V základních údajích je uveden stav skladu a počet náhradních dílů z tohoto stavu blokovaných pro plánované opravy. 

Údaje o výdeji poskytují přehled o počtu vydaných kusů ze skladu od počátku roku spolu s datem posledního výdeje a výdej za tři minulé roky. 

Obrázek 8  Obrazovka Zásoby stejnojmenné aplikace 

U každého náhradního dílu je možno dále zjistit: 

 1. zda k němu existují zaměnitelné náhradní díly, a jaké, 
 2. kteří dodavatelé tento díl dodávají a pod jakým označením a za jakých podmínek. Součástí této možnosti je i provedení analýzy dodavatelů podle toho cenových podmínek, dodacích lhůt a kvality dodaného zboží. 
 3. na kterých strojích se náhradní díl vyskytuje, kde a v jakém počtu, 
 1. přehled skladů (pokud je jich v podniku více) a stav daného dílu v každém z nich, 
 2. druhy pohybu náhradního dílu na skladě (příjem, výdej, přesun mezi sklady atd.). 

Řídicí funkce skladu hlídají průběžný stav zásob na skladě. Pro každou položku je možno stanovit bod objednání (BO) a také určit množství ekonomické objednávky (MEO), které se používá jako předvolené množství pro objednávku. MAXIMO sleduje úroveň zásob a oznámí, kdy tato úroveň dosáhne bodu objednání, tedy kdy je třeba znovu objednat. Výběr položek pro objednávání se provádí na základě různých kritérií, podle kterých systém vyhledává tyto náhradní díly a vytváří požadavky na objednávky. Požadavky na objednávky lze však vytvářet i mimo tento automatický režim. 

Z požadavků se pak vytváří objednávky, které jednak obsahují veškeré údaje o objednávaných položkách, jednak veškeré údaje o dodavatelích a dodacích podmínkách. 

Každá osoba oprávněná vytvářet požadavky nebo objednávky má stanoven finanční limit, do kterého je oprávněna vydat objednávku. Jeho překročení systém neumožní. 

Objednávky mohou vznikat i na základě poptávkového řízení a nabídek zaslaných a vyhodnocených v modulu Poptávky a nabídky. 

Vytváření objednávek je propojeno s řízením skladů tak, že je zajištěno, že když byla objednávka vytvořena na základě potřebného množství, je v modulu Sklady aktualizováno objednané množství. Objednávka služeb je propojena na příslušný pracovní příkaz, vystavený na externího dodavatele. Objednávky je možno tisknout na běžně používané podnikové formuláře nebo vytvořit nový formulář v systému. Stav skladu a cenové údaje se na základě příjmu v systému automaticky aktualizují v evidenci skladu. 

Příjem objednaného množství na sklad, příjem služeb a likvidaci faktur provádí oprávněná osoba. Odsouhlasení faktur se provádí ve zvláštním modulu, který umožňuje okamžitou trojstupňovou kontrolu (objednávka, příjem, faktura) na základě nastavených limitů tolerancí cen a množství. Při schvalování je možno provést rozúčtování souhrnné položky na jednotlivá střediska nebo jejich účty v procentuálním poměru (např. při fakturaci za vytápění, elektřinu apod.).  

Sklady a fakturace jsou vedeny v základní měně uživatele nebo v případě zahraničního vlastníka v druhé základní měně (nebo v Euru). Pro potřebu zahraničního obchodu je MAXIMO vybaveno správou měnových kursů, která umožňuje automatický převod dodavatelem účtovaných cen na obě základní měny.  

Kromě sledování běžných položek umožňuje MAXIMO i sledování tzv. spotřebního materiálu, tj. např. maziv. Je možno tak vysledovat postupnou spotřebu maziv na konkrétní zařízení a sledovat časové trendy této spotřeby. 

Pomocí modulu Výdeje a přesuny umožňuje MAXIMO provádět přesuny materiálu a náhradních dílů mezi jednotlivými vnitropodnikovými sklady na základě interních objednávek. 

Smlouvy

Modul Smlouvy úzce souvisí s modulem Nákup. V modulu Nákup se sleduje průběh nákupu od požadavku na materiál nebo služby až po jejich příjem. V modulu Smlouvy jsou uloženy informace o smlouvách uzavřených s dodavateli materiálů, majetku nebo služeb podle různých typů smluv. Tento modul může obsahovat informace o typech smluv zajímajících údržbu včetně: 

 1. Kupních smluv 
 1. Smluv o pronájmu 
 2. Smluv o cenách 
 3. Licenčních smluv 
 4. Servisních smluv 
 5. Záručních smluv 
 1. Smluv o sazbách externích pracovníků apod. 

Záznamy smluv je možno navázat na konkrétní majetek nebo lokality. Příslušnou smlouvu je pak možno připojit k pracovnímu příkazu vystavenému na daný majetek a využít všechny informace v ní obsažené ke kontrole prováděné práce.  

Správa služeb

Správa služeb je proces, který umožňuje definovat, odsouhlasit, dokumentovat a spravovat úroveň služeb, které poskytovatel služby (např. útvar údržby) dodává svým zákazníkům (interním nebo externím) a služeb, které má organizace smluvně zajištěny od svých dodavatelů. Tento proces má na začátku definici dohod o úrovni služeb (SLA) mezi poskytovateli služeb (dodavateli) a zákazníky. Podmínky uvedené v dohodě je možno monitorovat a pomocí workflow a postoupení je možno vytvořit systém sledování a upozornění pracovníků, kteří mají za úkol provádění nebo kontrolu dohodnutých smluvních podmínek. 

Sledování podmínek formou postoupení může pak ilustrovat následující obrázek: 

Obrázek 9 Schéma postoupení úrovně služby 

Personální evidence pro údržbu

MAXIMO umožňuje vést evidenci o jednotlivých pracovnících údržby se základními údaji (datum narození, adresa, telefon), údaji o kvalifikaci a mzdových tarifech, které systém používá pro kalkulaci mzdových nákladů a údaji o speciálním školení, zkouškách a osvědčeních. 

Dále umožňuje evidovat pracovníky údržby podle jednotlivých profesí. 

Důležitou součástí je evidence odpracovaných hodin. Kdykoliv je v pracovním příkazu vypsáno jméno pracovníka a počet jím odpracovaných hodin na tomto příkazu, automaticky se přenáší tento údaj do evidence. Tak je možno kdykoliv zjistit, na kterých zakázkách pracovník pracoval, kolik hodin, v jakém tarifu a z toho vyplývající mzdové náklady. Těchto údajů je pak možno využít pro mzdové listy. 

MAXIMO umožňuje i prostou evidenci docházky jednotlivých pracovníků, délku odpracované pracovní doby a příčinu nepřítomnosti pracovníka. 

Doplňkové funkce systému

Součástí systému je i možnost vytvářet různé provozní kalendáře s vyznačením pracovních dnů, svátků a dovolených, trvání různých pracovních směn a to pro jednotlivé závody, linky, stroje, pracovníky nebo profese. Na základě takto vytvořených provozních kalendářů je pak možné kapacitní plánování. 

Systém doplňuje přehled dodavatelských firem s uvedením adres, styčných pracovníků a jejich telefonů, IČO, DIČ, bankovního spojení a dodacích a obchodních podmínek. 

Workflow

Workflow MAXIMA je nástrojem pro modelování podnikových procesů, jako je například schvalování objednávky nebo pracovního příkazu. Tyto dokumenty musí dříve, než jsou schváleny, projít určitým procesem, ve kterém se k nim vyjadřuje několik pracovníků v různých funkcích a s různými pravomocemi. Workflow umožňuje modelovat takový proces průběhu dokumentu od jednoho pracovníka k druhému s nadefinováním činností, které pracovníci musí vykonat, jejich zodpovědnosti, rozhodovacích uzlů, omezení rozhodování na určitá kritéria, časové limity činností a zastupitelnosti. 

Po vytvoření určitého typu Workflow je pak proces schvalování automaticky řízen systémem a posouván od jednoho pracovníka k jinému podle posloupnosti činností v procesu. Každý pracovník, zařazený v procesu, je upozorněn v hlavní nabídce v rámečku Došlá pošta/přiřazení, že musí vykonat určitý úkon, který je v jeho pravomoci. Workflow je v MAXIMU k dispozici pro všechny procesní aplikace. 

Obrázek 10 Příklad procesu workflow 

Přizpůsobivost systému a snadnost použití

IBM Maximo Application Suite je k dispozici jako SaaS služba nebo k nasazení na jakémkoliv prostředí v Red Hat OpenShift. Uživatelé přistupují do MAXIMA prostřednictvím prohlížeče – Chrome, Firefox, Edge, atd. Systém pracuje na databázových platformách ORACLE, MS SQLServer a DB2.  

S použitím obslužných programů je možno upravit všechny obrazovky systému podle požadavků uživatele. Na obrazovkách je možno vytvořit nová pole ke sledování dalších potřebných údajů, skrýt existující, která se jeví momentálně jako nepotřebná, prodloužit či zkrátit tato pole, vytvořit nové obrazovky pro sledování typů strojů, charakteristických pro daného uživatele nebo obrazovek pro sledování i jiných problémů, třeba i s MAXIMEM nesouvisejících. 

Pro správu systému jsou určeny moduly Administrace a Konfigurace, které obsahují nástroje umožňující nastavení systému a jeho zabezpečení. 

Aplikace v modulu Bezpečnost systému umožňují pomocí zařazení pracovníků do skupin velmi selektivní přístup k jednotlivým obrazovkám a funkcím systému tak, že pro každého pracovníka, který systém používá, je vymezeno přesně k jakým informacím bude mít přístup, které z nich bude moci měnit a jaká oprávnění k zasahování do systému řízení údržby bude mít. 

O tiskové výstupy ze systému se stará nástroj pro vytváření zpráv – BIRT, který je s MAXIMEM plně integrován. V každé aplikaci je pak k dispozici volba Vytvořit sestavu, která umožňuje vytvořit aktuální tabulkovou sestavu pro danou aplikaci. 

Systém je rovněž uzpůsoben pro využití čárových kódů, které je možno používat ve skladové evidenci, při inventarizaci majetku, identifikaci pracovních příkazů i pracovníků. 

K uživateli je systém orientován velmi přátelsky a umožňuje snadnou obsluhu. Základní informace může uživatel získat jednoduše pomocí myši, která ovládá jednotlivé grafické symboly a přehledná menu. Při většině kroků se na obrazovce objevují dialogové rámečky, v nichž se uživateli nabízí výběr možností dalšího postupu, dále chybová a pomocná hlášení, která mu řeknou, kde udělal chybu a jak ji napravit. 

Hlavním nástrojem ovládání systému je úvodní obrazovka (viz obrázek 10), která představuje jakýsi „řídicí panel“, umožňující přímý přístup do vybraných aplikací a přehled nejdůležitějších hodnot a ukazatelů v grafickém nebo tabulkovém formátu. Obrazovka může být individuálně nastavena pro každého uživatele a může se skládat z několika druhů portletů (oken): 

 1. Vývěska – umožňující komunikaci uživatelů systému 
 2. Oblíbené aplikace – seznam nejčastěji používaných aplikací konkrétním uživatelem, umožňující rychlý přístup do dané aplikace 
 3. Příchozí pošta/Přiřazení – seznam aktuálních úkolů procesů workflow pro daného uživatele 
 4. KPI graf – grafické znázornění vybraných klíčových ukazatelů výkonu 
 5. Seznam KPI – tabulkový formát přehledu vybraných klíčových ukazatelů výkonu 
 1. Rychlé vložení – zkrácený přístup do vybrané aplikace s vkládacím režimem 
 2. Sada výsledků – tabulkový formát vybraného dotazu SQL z tabulek systému 

Obrázek 11 Úvodní obrazovka Maxima 

Systém je vybaven kontextovou nápovědou, což znamená, že volbou nápovědy se objeví vždy nápověda ke konkrétnímu problému na obrazovce. 

SQL databáze nabízejí snadnou orientaci a vyhledávání informací v databance. Uživateli stačí uvést jen dílčí, třeba neúplnou informaci do příslušného pole (např. část čísla nebo názvu stroje či náhradního dílu) a systém mu nabídne položky, které tomuto dotazu vyhovují. Uživatel pak může svůj dotaz upřesnit nebo si přímo vybrat z nabídnutého přehledu položek tu, kterou hledá. 

Vazba na ekonomické a další systémy podniku

MAXIMO je systémem pro řízení údržby. Znamená to, že se soustřeďuje především na informace důležité pro údržbu a přesto, že obsahuje řadu ekonomických údajů, není systémem účetním. Tyto základní ekonomické údaje o nákladech, vazbách na nákladová střediska a podobné poskytuje dalším podnikovým informačním systémům – účetním, finančním a pod. 

Při instalaci MAXIMA mohou být již v podniku zavedeny systémy, které řídí sklady a nákup, provádí ekonomickou evidenci majetku, vedou evidenci pracovníků apod. Aby nedocházelo k duplicitě evidovaných údajů, je třeba zvolit, který systém které údaje povede jako prioritní. MAXIMO pak může tyto údaje přebírat a vytvářet si k nim doplňující údaje nezbytné pro údržbu. Tyto údaje jsou mezi MAXIMEM a příslušným systémem průběžně aktualizovány.   K zajištění této aktualizace dochází bez potřeby aktivního zásahu běžného uživatele. MAXIMO je k tomu vybaveno řadou nástrojů, které umožňují různé druhy propojení. 

Mezi tzv. ERP systémy, které obvykle obsahují řízení skladů, nákup a účetnictví jsou postupně vytvářena standardní aplikační programová rozhraní. V současné době jsou vytvořena a firmou IBM dodávána pro systémy Oracle Financials a SAP. Tato rozhraní zajišťují přenos nákladových informací do účetnictví, přenos informací o stavu skladů, požadavků na objednávku, objednávek a příjmech na sklad včetně odsouhlasování faktur.  

MAXIMO je v základním balíku dodáváno se zdrojovým nástrojem pro vytváření interface – MIF (Maximo Integration Framework). 

Ve světě však existuje nasazení MAXIMA současně s řadou jiných finančních i provozních systémů a díky přizpůsobivosti MAXIMA i nástrojům, které jsou k dispozici pro propojení těchto systémů, je možno vždy nalézt řešení, které bude uživatele plně uspokojovat. 

Další aplikace v produktu IBM Maximo Application Suite

Produkt IBM Maximo Application Suite je kolekcí aplikací, průmyslových řešení, doplňků a nástrojů ke správě majetku a analytických nabídek dat pod jednou střechou. Řešení Maximo Application Suite se nabízí jako zákazníkem spravovaný produkt na platformě Red Hat OpenShift a také jako řešení spravované IBM. 

V rámci toho řešení můžete využít i další pokročilé nástroje správy majetku. 

Maximo Monitor

Produkt Maximo Monitor je aplikací v produktu Maximo Application Suite. Poskytuje řešení monitorování, které zajišťuje v určité míře viditelnost v reálném čase, odstraňování primárních příčin problémů, detekci anomálií a generování výstrah pomocí umělé inteligence. 

Pomocí Maximo Monitor mohou firemní uživatelé vizualizovat aktuální a historická data trendů pro svá zařízení a aktiva v přizpůsobitelných panelech dashboard. 

Uživatelé mohou procházet vrstvami z pohledu celého systému na jednotlivá aktiva. 

Na vstupní data se používají analytické funkce a výstup je zobrazen na kartách hodnot, tabulek, obrázků, čárových grafů a v tabulkách výstrah. 

Nad vstupními daty se spouští detektory anomálií za účelem zjištění mezních hodnot, mezer a plochých čar v datech a výstrahách. Anomální datové body jsou v čárových grafech zvýrazněny. 

Maximo Visual Inspection

IBM Maximo Visual Inspection je aplikace pro strojové učení pro analýzu videa a obrazu. IBM Maximo Visual Inspection nabízí vestavěné modely hlubokého učení, které se naučí analyzovat obrazy a video proudy pro klasifikaci a detekci objektů. 

Produkt IBM Maximo Visual Inspection obsahuje nástroje a rozhraní pro každého, kdo má omezené schopnosti v rámci technologií hlubokého učení. Můžete použít produkt IBM Maximo Visual Inspection k označování obrázků a videí, které lze využít k trénování a ověření modelu. Model lze poté validovat a nasadit v přizpůsobených řešeních, která vyžadují klasifikaci obrázků a detekci objektů. 

Maximo Predict

Aplikace Maximo Predict používá historická data a data o výkonu aktiv v reálném čase, záznamy o údržbě, kontrolní sestavy a environmentální data ke korelaci faktorů výkonu, které předpovídají degradaci nebo selhání aktiva. Maximo Predict používá umělou inteligenci k optimalizaci prediktivní přesnosti modelu. 

Pomocí Maximo Predict můžete určit odhadovaný čas do selhání aktiva, pravděpodobnost výskytu selhání ve vybraném okně predikce, historický trend skóre pravděpodobnosti selhání pro aktivum, pravděpodobnost selhání na konci životnosti u aktiva, anomálie, které se vyskytly, a trend skóre anomálií u aktiva v průběhu času. 

Maximo Mobile

Maximo Mobile je mobilní aplikace, která umožňuje uživatelům bezpečně přistupovat k funkcím Maximo Asset Management z mobilního zařízení. Maximo Asset Management je cloudové řešení pro správu aktiv, které pomáhá organizacím optimalizovat výkon, snižovat náklady a zlepšovat kvalitu služeb. 

Jednou z hlavních výhod Maximo Mobile je, že umožňuje uživatelům pracovat offline. To znamená, že uživatelé mohou pokračovat ve své práci i v místech s omezeným nebo žádným připojením k internetu. Aplikace automaticky synchronizuje data s cloudem, když je dostupné připojení. Tím se zvyšuje produktivita a efektivita práce. 

Obrázek 12 Maximo Mobile 

Další výhodou Maximo Mobile je, že poskytuje uživatelům přístup k digitálním dvojčatům aktiv. Digitální dvojče je virtuální reprezentace fyzického aktiva, která obsahuje reálná data z provozu, senzorů a dalších zdrojů. Digitální dvojče umožňuje uživatelům lépe pochopit stav a výkon aktiva, identifikovat potenciální problémy a provádět preventivní a prediktivní údržbu. 

Maximo Mobile také nabízí uživatelům řadu funkcí, které usnadňují a zlepšují jejich práci: 

 • Schvalování: uživatelé mohou schvalovat, přiřazovat a sledovat práci z mobilního zařízení. Tato funkce je viditelná pouze pro uživatele, kteří mají oprávnění schvalovat práci. 
 • Kontroly: uživatelé mohou zadávat výsledky do předdefinovaných formulářů a snadno prohlížet předchozí výsledky. 
 • Zásoby: uživatelé mohou sledovat stavy zásob. 
 • Mapa: uživatelé mohou zobrazovat polohy své práce na mapě a plánovat trasu. Funkce mapy vyžaduje instalaci IBM Maximo Spatial. 
 • Materiály a nástroje: uživatelé mohou vidět kontrolní seznam materiálů a nástrojů, které potřebují k dokončení práce. 

Obrázek 13 Inspekce v Maximo Mobile